НАШАТА АНГАЖИРАНОСТ КЪМ КАЧЕСТВОТО

Спазването на сроковете, осигуряване на доставката на продуктите на време, осигуряването на надеждни операции и управлението на разходите са все ежедневни предизвикателства за един специалист по логистиката. Като компания, която винаги се стреми към отличие, ЖЕФКО има опит от над 65 години справяне с автомобилната промишленост, една от най-взискателните в света по отношение на логистиката. Нашият процес за качество се задвижва от собствена система за управление на качеството, която поддържа организацията, обектите и бизнес областите ни.

"Ангажираност към качеството: Правилният продукт, в правилния момент, на правилното място и на правилната цена."

ПРОАКТИВЕН ПОДХОД КЪМ СЕРТИФИКАТИ И СЪОТВЕТСТВИЕ

В ЖЕФКО проактивно въвеждаме стандартите и сертификатите, изисквани от клиентите в сектора, но също така се уверяваме, че отговаряме на конкретните изисквания на всеки пазар.

Система за управление на качеството с международни стандарти

  • ISO 9001 сертифициране: този сертификат важи за системите за управление на качеството, за да удостовери, че отговарят на критериите на клиента, ангажираност в управлението и постоянно подобрение. Цялата ЖЕФКО Група е сертифицирана по ISO 9001.
  • ISO 14001 сертифициране: този сертификат важи за справяне с рисковете за околната среда и е даден на 60 ЖЕФКО обекта в 14 държави. Ние проактивно и доброволно работим за увеличаване броя на сертифицираните обекти.

"Индивидуализирани" решения

На базата на вашите изисквания, ЖЕФКО може да предложи също индивидуални решения за одит, оценка и сертифициране за конкретни услуги.

  • EcoVadis оценка: тя покрива Политиката за корпоративна социална отговорност (CSR). ЖЕФКО е оценена и в последствие призната като една от най-добрите в логистичния сектор.
  • SQAS* е специфична за химическата индустрия и оценява работата по отношение на качество, сигурност, околна среда и логистична доставка. Седем обекта на ЖЕФКО в Германия и Италия притежават този сертификат.
  • SMETA* оценява етичните практики във веригите за доставка. Даден е на цялата ЖЕФКО Група.

*SQAS: Safety & Quality Assessment System - Система за оценка безопасността и качеството;

SMETA: Sedex Members Ethical Trade Audit - Одит за етичността в работата на членовете на Sedex

ЖЕФКО стандарти

ЖЕФКО използва вътрешни стандарти за най-добри практики, нашите 400 бизнес стандарта гарантират еднакво ниво на качество навсякъде по света. Външните и вътрешните одити предоставят годишна оценка на обекта за съответствие с тези стандарти и практики.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО: АНГАЖИРАНОСТ НА ГЛОБАЛНО НИВО

Качеството, измервано чрез доволните ни клиенти, е нашата движеща сила. Качеството винаги е на преден план, когато стане дума за оформяне на стратегията на групата, как вършим работата си и как целим да подобрим ценностите си.

 

НАШАТА ЦЕЛ: Нула дефекти

  • 90% доволни клиенти*
  • 65% от екипите да участват в системата "Управление чрез качество"
  • Почти 5000 подобрения или превантивни действия, извършени през 2014 г.

*Източник: Въпросник за удовлетворение от 2013 г.- Система за управление на ЖЕФКО. Анализът се базира на 851 отговора, получени от панел от 2078 активни международни бизнес клиенти.

 

ЖЕФКО Система за управление: качеството в действие   

Нашата система за управление на качеството, ЖЕФКО система за управление (GMS), е структурирана съгласно стандартите ISO 9001. Целта на тази система е да контролира качеството във всички бизнес области и държави, докато опазва околната среда.

Специален инструмент за качество: система за управление на качеството и околната среда се въвежда от отличните лидери.

  • Процес на постоянно подобрение: фокусиран върху постоянно доволни клиенти и повишена продуктивност, сигурност и нулеви въглеродни емисии. Проследяването на всяко неспазване е наш приоритет.
  • Прозрачна информация: на нашите клиенти се изпращат одити и индикатори, в помощ на техните процеси по качеството.
Индикатори за правилния път

Използваме няколко индикатора, които да наложат курса ни за постоянно подобрение: годишно измерване на доволните клиенти, годишен одит на качеството и екологичността и КПЕ (ключови показатели за ефективност).