ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - НАШАТА ПОЛИТИКА

ЖЕФКО Групата цели да демонстрира ценностите си в работата, която върши по света. Приоритетите на Групата са успешно да интегрира всеки служител и да го напътства в кариерния му растеж, докато в същото време спазва политиките за етичност и отговорност.

1/ Възползване от международния ни опит

С нашето международно присъствие чрез 41 филиала, ние искаме да подсилим глобалното си влияние и да развием логистичния си опит в области със силен растеж.

За да постигнем тези цели, разчитаме на знанията на служителите си и винаги търсим да назначим най-добрите таланти в нашите ключови бизнес области.

Качества, за да работите в чужбина:

 • Владеене на чужди езици;
 • Специализиран опит в областта на логистиката;
 • Познаване на информационните системи.

2/ Вашето лично развитие е наш приоритет

Развитието на компетенциите и потенциала на служителите ни на всяко ниво, във всичките ни бизнес области, е важно изискване за разширяването на групата ни.

В който и обект на ЖЕФКО да работите, ние ви гарантираме еднакво ниво на обучение и еднакво отношение.

Вашият личен прогрес допринася за успеха на Групата. Тъй като търсенето от производителите ни винаги се повишава, ние сме посветени на редовно обновяване на Вашите умения, за да можее да се адаптирате към новите предизвикателства в бизнеса. 

Ще имате постоянна подкрепа в кариерата си чрез нашето обучение в много дисциплини. Например:

 • Преговори;
 • Управление на проекти;
 • Управление на екипи;
 • Сигурност;
 • Информационни системи;
 • Чужди езици.

3/ Здравето и безопасността са предварително изискване за стандартите ни за ежедневна работа

В ЖЕФКО се отличаваме в света на логистиката чрез култура на отговорност, формирана от опита ни в индустрията. Екипният дух на групата допринася за посяване и разпространение на ценностите и принципите на етичност по света.

Нашите работни условия са създадени да ви гарантират безопасност и добруване. За да постигне тази цел, ЖЕФКО работи в близко сътрудничество със социални партньори.

През 2010 г., формализирахме политиката за управление на работния риск, като приехме Система за управление на безопасността (SMST). Този подход включва служители, мениджъри и подизпълители, и прави всички заинтересовани лица в Групата отговорни за рисковете и ги учи да подсигуряват собствената си безопасност и тази на хората около тях.

4/ Наемане на хора с увреждания: доказателство за избора ни на разнообразие

Ние сме убедени, че разнообразието е основен източник на социално добруване и конкурентоспособност. В резултат на това, се стремим да го постигнем чрез равни възможности и антидискриминационни практики във вербуването, както и в обучението и растежа в кариерата.

Ние провеждаме проактивна политика за промотиране на интегрирането и сигурната работа за служители с увреждания, чрез кампании за информираност и обучение на мениджъри и целия персонал.

Някои примери за стъпки, предприети от Групата, са:

 • Във Франция - подписване на Договор за наемане на хора с увреждания през 2008 г. Наемането на хора с увреждания нараства постоянно и в момента представлява 4% от работната ни сила.
 • Информираност на мениджърите относно интегрирането на служители с увреждания в ЖЕФКО Аржентина.
 • Партньорство между ЖЕФКО Чехия и производител на офис мебели, който наема хора с увреждания.
 • Сътрудничество между ЖЕФКО Германия и правителството за адаптирано работно оборудване или оборудване за безопасност (например ергономични столове).

5/ Ние сме посветени на равенство на половете в професията

Окуражаваме равенството на половете в бизнес областите ни, гарантираме еднакво заплащане, позволяваме на мъже и жени да се развиват в еднакви условия и гарантираме равен достъп до професионално обучение - всичко това е от голяма важност за ЖЕФКО.